GDPR

Dôležité informácie súvisiace s ochranou osobných údajov
 
Sezama, berie ochranu Vašich osobných údajov vážne a prísne dodržiava príslušné právne predpisy.
1. Spoločným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: „SEZAMA“
2. Adresa: Zálužská 1C, 951 08 Jarok
3. E-mailový kontakt pre prípady súvisiace s ochranou osobných údajov: sezama@sezama.sk
4. Vaše osobné údaje spracúvame za nasledujúcimi účelmi: 
a) plnenia zmluvy- právny základ- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
b) monitorovanie priestorov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku- právny základ- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločného prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. f) GDPR – Oprávneným záujmom spoločného             prevádzkovateľa je ochrana majetku.
5. Kategória spracovávaných osobných údajov sú bežné osobné údaje.
6. Kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom konaní
7. Vaše osobné údaje sú spracovávané úplne, alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a inými než automatizovanými prostriedkami (listinná podoba). Vaše osobné údaje nebudú profilované.
8. Osobné údaje nebudú postupované tretej strane a nebude sa uskutočňovať prenos do tretích krajín .
9. Vaše osobné údaje budú uchovávané  a spracúvané počas obdobia nevyhnutného na dosiahnutie účelu ich spracúvania. Záznamy z kamerového systému budú zlikvidované po uplynutí 15 dní.
10. Vaše práva ako dotknutej osoby:
a) Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame akékoľvek Vaše osobné údaje. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
- účele spracúvania osobných údajov,
- kategórii spracúvaných osobných údajov,
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o prípadnom príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od nás opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
- zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch sme Vám povinní poskytnúť informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.
b) Ak osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa takéhoto prenosu osobných údajov.
c) Sme Vám povinní poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky a bezodplatne. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ste požiadali, však už môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Dovoľujeme si upozorniť, že Vaše právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
d) Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje, ako aj právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
e) Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje. Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak uplatníte právo na ich výmaz a 
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
- odvoláte svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, na základe ktorého tieto osobné údaje spracúvame, a súčasne neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
- namietate spracúvanie Vašich osobných údajov (viď nižšie právo namietať v prípade právneho základu ako účelu našich oprávnených záujmov) a súčasne neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov v prípade účelu priameho marketingu (viď nižšie právo namietať v prípade účelu vo forme priameho marketingu vrátane profilovania),
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
f) Ak sme prípadne zverejnili osobné údaje a sme povinní ich vymazať, sme zároveň povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí prípadne spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Predchádzajúce dva odseky však neplatia, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
- na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
-na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že Vaše právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
- na uplatnenie právneho nároku.
g) Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
- namietate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia nám umožňujúceho overiť správnosť Vašich osobných údajov,
- spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
- namietate spracúvanie osobných údajov (viď nižšie právo namietať v prípade právneho základu účelu našich oprávnených záujmov), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, môžeme ich iba uchovávať. Inak ich môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Ak sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, sme Vás povinní informovať pred tým, ako obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zrušíme.
Opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania sme povinní oznámiť aj jednotlivým príjemcom osobných údajov okrem prípadu, ak sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak to budete požadovať, sme povinní Vás o týchto príjemcoch informovať.
h) Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávanému na právnom základe účelu našich oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na tomto účele. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje okrem prípadu, ak preukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak využijete toto právo, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.
Sme povinní Vás výslovne upozorniť (a aj Vás týmto spôsobom upozorňujeme) na obe práva namietať spracúvanie Vašich osobných údajov najneskôr pri prvej komunikácii s Vami, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
i) Máte právo (a nie povinnosť) v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti (napr. v prípade e-mailovej komunikácie a komunikácie cez webovú stránku) Vaše právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
j) Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. To však neplatí, ak je takéto rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase; tu sa však rozhodnutia sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje) okrem prípadov, ak sa tieto osobitné kategórie osobných údajov spracúvajú na základe Vášho výslovného súhlasu a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie Vašich práv a oprávnených záujmov. V takýchto prípadoch sme povinní vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov, a teda máte najmä právo požadovať overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom z našej strany, právo vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť takéto rozhodnutie.
k) Máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe Vášho súhlasu alebo na právnom základe nevyhnutnosti na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktoré ste požadovali, a súčasne sa spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva na prenosnosť Vašich osobných údajov nie je dotknuté Vaše právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov (viď vyššie). Upozorňujeme Vás však, že uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
l) Máte právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“), sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: dozor@pdp.gov.sk alebo ochrana@pdp.gov.sk, tel.: +421 2 3231 3220, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/);
m) Máte ďalšie práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupných napr. na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
n) V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to napríklad prostredníctvom e-mailu alebo listu, ktorý nám môžete vyplnený kedykoľvek doručiť prostredníctvom Kontaktných údajov alebo aj iným vhodným spôsobom. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.
Sme povinní oznámiť Úradu porušenie ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre Vaše práva, a to v zásade do 72 hodín po tom, ako sme sa o ňom dozvedeli. Ak porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, sme povinní bez zbytočného odkladu Vám oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov. To neplatí, ak
- sme prijali primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnili ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
- sme prijali následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia Vašich práv;
- by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade sme povinní informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že budete informovaný rovnako efektívnym spôsobom.